Company Logo

Logowanie

Rejestracja przeznaczona wyłącznie dla członków Sekcji "Iskra"

WARUNKI CZŁONKOSTWA W SEKCJI MOTOCYKLOWEJ "ISKRA"

----------------------------------------------------------------

 Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Sekcja motocyklowa „Iskra”, zwany dalej Sekcją , nie  posiada osobowości prawnej.

§ 2

Sekcja działa w oparciu o pracę społeczną swoich członków i sympatyków.

§ 3

1. Terenem działania Sekcja jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ale może też prowadzić działalność poza jej granicami.

2. Siedzibą władz Sekcji jest Centrum Kultury w Rudnej.

§ 4

Sekcja może być członkiem związków stowarzyszeń, międzynarodowych i krajowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5

Sekcja posiada prawo używania znaku, sztandaru, odznak i pieczęci według wzorów i zasad ustalonych przez Zarząd Sekcji.

----------------------------------------------------------------

Rozdział II

CELE l ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6

Celem Sekcja jest:

   1. Promowanie Gminy Rudna

   2. dbanie o dobre imię polskich motocyklistów,

   3. krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury związanej z motocyklami,

4. działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na drogach,

5. rozwój krajowej, zagranicznej turystyki motocyklowej, oraz popularnego i kwalifikowanego sportu motocyklowego,

6. ochrona motocykli zabytkowych i tradycji motocyklowej, ze szczególnym uwzględnieniem polskich dokonań na tym polu,

7. ochrona praw i interesów motocyklistów.

§ 7

Sekcja realizuje swoje cele w szczególności przez:

   a) integrację motocyklistów i osób zainteresowanych tą dziedziną motoryzacji.

   b) popularyzację przepisów ruchu drogowego oraz propagowanie zasad bezpieczeństwa na drogach,

   c) organizowanie motocyklowej turystyki krajowej i zagranicznej.

 

----------------------------------------------------------------

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI

§ 8

1. Członkiem Sekcji może być każdy, kto pragnie wnieść swój wkład pracy

społecznej w realizacji celów Sekcji , jest mieszkańcem Gminy Rudna.

 

2. Członkowie Sekcji dzielą się na:

           a) członków zwyczajnych,

           b) członków wspierających

           c) członków honorowych. 

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym zostaje osoba, która złoży deklarację członkowską wraz z rekomendacją dwóch pełnoletnich zwyczajnych członków Sekcji, oraz posiada motocykl (Quada) wraz z niezbędnymi uprawnieniami do poruszania się danym pojazdem.

   2. Członkiem wspierającym może być osoba , zainteresowana działalnością Sekcji, która zadeklaruje udzielanie pomocy na rzecz Sekcji. Osoba mająca ograniczone prawa w sekcji.

3. Członkiem honorowym może być osoba nie koniecznie będąca członkiem zwyczajnym lub wspierającym, wyróżniająca się szczególnymi zasługami dla Sekcji. Członek mający ograniczone prawa w sekcji  .

4. Członkostwo w Sekcji obwarowane jest 12 miesięcznym okresem próbnym od daty podpisania deklaracji . 

§ 10
Obowiązki

   1. Czynne uczestnictwo w zlotach i imprezach organizowanych przez C.K. Rudna.

   2. Przestrzeganie zasad oraz postanowień ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

   3. Godne reprezentowanie sekcji 

§ 11

1. Za działalność naruszającą postanowienia Statutu, regulaminów i uchwał władz Sekcji lub działalność uwłaczającą dobremu imieniu Sekcji, na członków zwyczajnych mogą być nakładane następujące kary:

    a) upomnienie,

    b) zakaz czasowego brania udziału w imprezach klubowych oraz reprezentowania Sekcji w innych imprezach,

       c) wykluczenie z grona członków Sekcji. 

§ 12

Członkostwo w Sekcji ustaje poprzez:

1.Dobrowolne wystąpienie z Sekcji

2.Skreślenie z listy członków w przypadku:

-         -Naruszanie zasad uczestnictwa w Sekcji

-         -Nadmierne nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego

-         -Brak aktywności w działalności Sekcji takie jak;

-         -Dwie nieobecności na zebraniach Sekcji w ciągu sezonu.

-         -Dwie nieobecności na imprezach organizowanych przez C.K Rudna (na które   jest zaproszona Sekcja

-         -Nieobecność i nieangażowanie się przy organizacji oraz w czasie trwania corocznego zlotu motocyklowego organizowanym przez Sekcje i C.K

 

----------------------------------------------------------------

Rozdział IV

WŁADZE SEKCJI 

§ 13

Władzami Sekcji są:

1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd,

§ 14

      Kadencja władz Sekcji trwa 3 lata.

§ 15

Walne Zgromadzenie Członków

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Sekcji.

2. Walne Zgromadzenie Członków jest uprawnione do podejmowania uchwał wiążących wszystkich członków przy obecności, co najmniej ½ plus 1 ogólnej liczby członków z prawem głosu.

3. Jeśli w pierwszym terminie, podanym do wiadomości członków, nie ma obecnych ½ członków z prawem głosu, Zarząd Sekcji wyznacza drugi termin, nie wcześniej niż 10 minut po pierwszym terminie, z tym samym porządkiem obrad. W przypadku wyznaczenia drugiego.


Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków Sekcji.

§ 16

Zarząd Sekcji

Zarząd Sekcji składa się z 5 do 7 osób wybranych spośród członków zwyczajnych Sekcji. O liczbie członków Zarządu w danej kadencji decyduje Walne Zgromadzenie

§ 17

1. Zarząd kieruje działalnością Sekcji i reprezentuje go na zewnątrz. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w Statucie innym organom.

2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Sekcji

 

----------------------------------------------------------------

Rozdział V

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SEKCJI

§ 18

1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Wnioski o zmianę Statutu mogą składać uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia

3. Projekt zmian Statutu należy składać do Zarządu Sekcji, co najmniej na jeden miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

§ 19

Rozwiązanie Sekcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 

DEKLARACJA DO POBRANIA TUTAJ!

(kliknij w link, aby pobrać plik)
© Sekcja Motocyklowa "Iskra", CKwR - 2016

Projekt strony - Przemysław Iwan

Administrator - Kamil Śmiejkowski